Сегодня в Северодонецке
(газета "Третий сектор", on-line — приложение)
версия для печати

Опубликован проект положения «Об общественном совете при северодонецком городском совете»

На официальном сайте Северодонецкого городского совета опубликован проект решения Северодонецкого городского совета «О внесении изменений в положение об общественном совете при Северодонецком городском совете. Перепечатываем его текст (на языке оригинала)

Положення про громадську раду при Сєвєродонецькій міській раді

1. Громадська рада при Сєвєродонецькій міській раді (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у вирішені міською радою питань, що відносяться до компетенції міської ради.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Сєвєродонецька, рішеннями міської ради, а також Положенням про громадську раду при міській раді (далі – Положення про громадську раду).

2.1. Відповідно до статті 20 Статуту територіальної громади міста Сєвєродонецька Положення про громадську раду затверджується рішенням міської ради.
2.2. Положення про громадську раду при міській раді розробляється на основі типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. N 996, з урахуванням особливостей діяльності органів місцевого самоврядування.
2.3. Пропозиції щодо Положення про громадську раду, про внесення змін до нього, вносяться на розгляд міської ради відповідно до частини тринадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Громадська рада свої рішення щодо внесення змін до Положення про громадську раду вносить на розгляд сесії міської ради через секретаря міської ради.

2.4.Проект Положення про громадську раду при міській раді, проекти рішень щодо внесення змін до нього, оприлюднюються на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж за 20 днів до розгляду їх на сесії міської ради. Прийняте Положення та зміни до нього оприлюднюються на офіційному сайті міської ради протягом 3 робочих днів з моменту затвердження.

3. Основними завданнями громадської ради є:

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь у вирішені міською радою питань, що відносяться до компетенції міської ради;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю міської ради, її виконавчих органів;
 • сприяння врахуванню міською радою та її органами громадської думки під час підготовки та прийнятті рішень на місцевому рівні;
  1. Громадська рада сприяє залученню інтелектуального та організаційного потенціалу інститутів громадянського суспільства для вирішення нагальних місцевих проблем.

3.2. Громадська рада не приймає рішень з питань, які не відносяться до компетенції Сєвєродонецької міської ради.

 

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає міській раді пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає міській раді пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає міській раді обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань, вирішення яких відноситься до компетенції міської ради; пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органів міської ради та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє міська рада та її органи;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні, а також дотриманням міською радою та її органами нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міської ради;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку територіальної громади;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада при міській раді має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників виконавчих органів міської ради, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від міської ради та її органів інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

5) отримувати від міської ради та її органів проекти нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії; що потребують консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщується громадська рада та її органи.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому законодавством порядку з юридичною адресою у місті Сєвєродонецьк.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, практична діяльність яких направлена на вирішення питань, які відносяться до компетенції Сєвєродонецької міської ради та в статуті яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради міська рада розпорядженням міського голови не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при органі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники міської ради.

Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів міська рада в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою та погоджене з міським головою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань, вирішення яких входить до компетенції міської ради, протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в  участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а  також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті міської ради.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого  уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається в міську раду.

Міська рада оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

8.1. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

 • процедуру ідентифікації і реєстрації учасників установчих зборів;
 • процедуру проведення голосування з обрання лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;
 • процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;
 • порядок визначення кількісного складу громадської ради;
 • порядок обрання членів громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;
 • процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу ради);
 • процедуру оголошення результатів виборів;
 • визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної громадської ради;
 • порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної громадської ради тощо.

Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

9. На підставі протоколу установчих зборів міський голова протягом двох тижнів затверджує склад громадської ради, розпорядження при це оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

9.1. Після затвердження нового складу діяльність громадської ради попереднього скликання припиняється.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
 • неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом громадської ради відповідної заяви;
 • обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;
 • смерті члена громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на тому ж засіданні громадської ради, що й виключення члена зі складу громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються розпорядженням міського голови на підставі протоколу засідання громадської ради. Міська рада оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, міська рада вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.

10-1. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

 • коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 • невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації органу.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється розпорядженням міського голови.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може займати одночасно керівні посади в громадській раді при Сєверодонецькій міській раді та в інших громадських радах.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування та кількість яких визначається на першому засіданні громадської ради.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено рішенням громадської ради.

11.1. Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесено на розгляд громадської ради за ініціативою третини її членів.

12. Голова громадської ради:

 • організовує діяльність громадської ради;
 • організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;
 • підписує документи від імені громадської ради;
 • представляє громадську раду у відносинах з міською радою та її органами, підприємствами та закладами, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;
 • може брати участь у сесії міської ради та у засіданнях виконкому з правом дорадчого голосу.

12.1. Заступник голови громадської ради обирається, як правило, на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради, шляхом рейтингового голосування. Заступник виконує функції, покладені на нього громадською радою та розпорядженням голови ради.

13 Обов’язки секретаря громадської ради покладаються розпорядженням міського голови на співробітника відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради, який не є членом громадської ради.

Громадська рада в будь-який час може обрати секретаря з числа членів громадської ради.

13.1. Секретар громадської ради:

 • інформує членів громадської ради про час та місце проведення засідань;
 • здійснює ведення та оформлення протоколів засідань громадської ради;
 • оформлює рішення громадської ради;
 • приймає звернення, заяви, листи на адресу громадської ради та здійснює їх реєстрацію;
 • розсилає звернення, заяви, листи громадської ради, веде їх облік;
 • організовує розміщення документів громадської ради на офіційному сайті міської ради.

13.2. Члени громадської ради мають право:

 • брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:
 • брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;
 • інформувати громадську раду про свою діяльність;
 • пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;
 • бути членом постійних комісій, експертних груп та інших робочих органів громадської ради;
 • ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам, включно членам громадської ради, не допускається.

13.3. Члени громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини загального складу її членів, за дорученням сесії міської ради та міського голови.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступники, секретар та депутати міської ради, інші уповноважені представники міської ради та її органів.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи.

14.1. У випадку загрози безпеки учасникам засідання чи неможливості проведення засідання у відкритому режимі, на вимогу не менше третини членів від складу громадської ради проводиться закрите засідання громадської ради.

14.2. На першому засіданні громадська рада затверджує регламент роботи громадської ради, яким відповідно до Положення про громадську раду визначається порядок скликання засідань, їх підготовки та проведення, прийняття рішень, формування та організації роботи постійних комісій та експертних груп тощо.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду міською радою.

Рішення міської ради чи виконавчого комітету міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, при опублікування на офіційному веб-сайті міської ради має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

15.1. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників міської ради в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

16. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці «Громадська рада».

17. Забезпечення громадської ради приміщеннями для засідань, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Сєвєродонецька міська рада.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

18.1. Громадська рада не є юридичною особою.

18.2. Члени громадської ради працюють на громадських засадах. Члени громадської ради добровільно покладають на себе обов’язок не використовувати статус у випадку конфлікту інтересів.

18.3. Громадська рада не має статусу представницького органу територіальної громади чи третього сектора міста Сєвєродонецька і не може діяти від їх імені.

18.4. Громадська рада є позапартійною, не може підтримувати чи засуджувати політичні партії, що діють у Сєвєродонецьку чи їх фракції у міській раді. Рішення громадської ради приймаються знеособлено стосовно депутатів міської ради та працівників її органів.

Поставить ссылку в соцсети
Рекомендовать этот материал

комментарии

Чтобы поместить сообщение или комментарий вам нужно войти под своим логином  »»